سه شنبه 2 مرداد 1403
ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی

برنامه مشاور: موضوع "محله و هویت محله ای(2)"

عصر بازآفرینی: بخش دوم «برنامه مشاور» از شبکه آموزش با موضوع "محله و هویت محله ای" و با حضور دکتر حبیب خراسانی رئیس مرکز مطالعات راهبردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران پخش شد.